بهترین ها 1-این وبلاگ برای علاقه‌مندان به شعر و ترانه می‌باشد. 2-نظراتی که شامل توهین باشند حذف خواهند شد. 3-نظراتی که بدون درج اسم و ثبت ایمیل باشند حذف خواهند شد. 4-پیشنهاد یا انتقاد خود را به صندوق پیام ارسال نمایید. tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com 2017-02-23T05:49:33+01:00 mihanblog.com ترانه ای از علی ثابت قدم به نام "موج" 2016-06-30T10:10:47+01:00 2016-06-30T10:10:47+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3636 admin دانلودخواننه : مازیار فلاحیدکلمه : علی ثابت قدمکی می‌گه جنگ تمومه؟کی می‌گه ما بردیم؟چیو به جبهه‌ها بردیم وچی پس آوردیم؟کی جون داده؟ کی جوون داده؟ کی کم آورده؟کی رفته خونِ عزیزامونو قسم خوردهآهای شما که نمی‌دونین و خبر دارینآهای شما که خبرای بیشتر دارینشماهایی که تو این بازیا نمی‌بازینتو رو خدا یه نگاه سمت ما نمی‌ندازینبابام یه وقتایی تو خونه اوج می‌گیرهبابامو هیشکی نمی‌تونه،موج می‌گیرهروزی هزار دفعه تو خونه وقت تقسیمهروزی هزار دفعه بیشتر سرش تو بی‌سیمهبابام نمی‌دونه این تخت‌خواب سنگر نیستعروسک
دانلود

خواننه : مازیار فلاحی
دکلمه : علی ثابت قدم


کی می‌گه جنگ تمومه؟

کی می‌گه ما بردیم؟

چیو به جبهه‌ها بردیم و

چی پس آوردیم؟

کی جون داده؟ کی جوون داده؟ کی کم آورده؟

کی رفته خونِ عزیزامونو قسم خورده

آهای شما که نمی‌دونین و خبر دارین

آهای شما که خبرای بیشتر دارین

شماهایی که تو این بازیا نمی‌بازین

تو رو خدا یه نگاه سمت ما نمی‌ندازین

بابام یه وقتایی تو خونه اوج می‌گیره

بابامو هیشکی نمی‌تونه،موج می‌گیره

روزی هزار دفعه تو خونه وقت تقسیمه

روزی هزار دفعه بیشتر سرش تو بی‌سیمه

بابام نمی‌دونه این تخت‌خواب سنگر نیست

عروسکی که رو دیواره حاج حیدر نیست

صدای ضجه میاد نه صدای خمپاره

بابام هنوز نمی‌دونه مامان دوسش داره

به فکر خونِ رفیقا،نام و ناموسه

بابام جایی رو که چَک میزنه نمی‌بوسه

بابام یه عمره بدونِ تفنگ می‌جنگه

تا وقتی زنده بمونه با جنگ می‌جنگه
]]>
ترانه ای از رستاک حلاج به نام "خواب‌آور" 2016-06-29T02:27:22+01:00 2016-06-29T02:27:22+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3634 admin دانلودخواننده : رستاک حلاجتنظیم : آبان حبیبی(از قطعات آلبوم "پاییز سال بعد")یه خونه،یه گیتار،چشمای توتمامِ غروب و تماشای تویه عمری که سر می‌کنم پای توبگو دیگه چی از همین بهتره؟کنار تو با عشق درگیرم وتا هر جا که خواستم دارم می‌رم ویه روزم کنار تو می‌میرم وبذار هر چقدر می‌شه خوش بگذرهنشستم چشاتو تماشا کنمنگاهت مثل قرصِ خواب‌آورهبا من راجب عشق شوخی نکنبَرام حتی فکرش عذاب‌آورهکنار تو تا صبح بیدارم وکنار هَمم خوابمون می‌برهچرا باید این لحظه‌ها بگذره؟
دانلود

خواننده : رستاک حلاج
تنظیم : آبان حبیبی


(از قطعات آلبوم "پاییز سال بعد")

یه خونه،یه گیتار،چشمای تو

تمامِ غروب و تماشای تو

یه عمری که سر می‌کنم پای تو

بگو دیگه چی از همین بهتره؟

کنار تو با عشق درگیرم و

تا هر جا که خواستم دارم می‌رم و

یه روزم کنار تو می‌میرم و

بذار هر چقدر می‌شه خوش بگذره

نشستم چشاتو تماشا کنم

نگاهت مثل قرصِ خواب‌آوره

با من راجب عشق شوخی نکن

بَرام حتی فکرش عذاب‌آوره

کنار تو تا صبح بیدارم و

کنار هَمم خوابمون می‌بره

چرا باید این لحظه‌ها بگذره؟
]]>
ترانه ای از حسین غیاثی به نام "بی‌هوا" 2016-06-25T14:06:53+01:00 2016-06-25T14:06:53+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3633 admin دانلودخواننده : مهدی دلیلیانآهنگ و تنظیم : علیرضا افکاریمنو بی‌هوا جا گذاشتی و مننفس می‌کشم تو هوایی که نیستتو بیراهه‌ها با تو راه اومدمبرای رسیدن به جایی که نیستتو بودی که گفتی نمی‌فهممتتو بودی که گفتی فراموش کنیه عمری تو گفتی و من ساکتمیه بارم تو حرفِ منو گوش کنچقدر زندگی با تو وارونه بود وخرابِ تو بودم ولی ساختمتو سرمای تو گرمِ رفتن شدمتو رو با خودم بردم و باختمکسی که یه عمری از آینده گفتیه شب آرزوهامو بر باد دادمنِ بی‌قرارو تحمل نکردهمونی که صبرو به من یاد دادمحاله که با گریه خالی بشمبرو
دانلود

خواننده : مهدی دلیلیان
آهنگ و تنظیم : علیرضا افکاری


منو بی‌هوا جا گذاشتی و من

نفس می‌کشم تو هوایی که نیست

تو بیراهه‌ها با تو راه اومدم

برای رسیدن به جایی که نیست

تو بودی که گفتی نمی‌فهممت

تو بودی که گفتی فراموش کن

یه عمری تو گفتی و من ساکتم

یه بارم تو حرفِ منو گوش کن

چقدر زندگی با تو وارونه بود و

خرابِ تو بودم ولی ساختم

تو سرمای تو گرمِ رفتن شدم

تو رو با خودم بردم و باختم


کسی که یه عمری از آینده گفت

یه شب آرزوهامو بر باد داد

منِ بی‌قرارو تحمل نکرد

همونی که صبرو به من یاد داد

محاله که با گریه خالی بشم

برو؛کاسه‌ی صبرمو پُر نکن

به عشقت،به احساسِ آرامشت،

به هر چی نداری تظاهر نکن
]]>
ترانه ای از داود رحمت اللهی به نام "تو کجایی" 2016-06-25T10:58:43+01:00 2016-06-25T10:58:43+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3632 admin دانلودخواننده : مهدی دلیلیانآهنگ و تنظیم : علیرضا افکاریدیگه عادت شده با اشکِ چشامخاکِ این پس‌کوچه‌ها رو گِل کنموقتی که خیلی دلم هواتو کردبا یه عکسِ کهنه درد و دل کنمبا همین پرسه تو هر تنگِ غروبجای خالیتو دارم پُر می‌کنموقتی گریه‌م می‌گیره دستِ تو روروی گونه‌هام تصور می‌کنمتو کجایی که غمِ خاطره‌هات قلبمو ویرون می‌کنهبدونِ چشمِ تو دنیا خونه رو مثل یه زندون می‌کنهنمی‌خوام چهره‌تو از یاد ببرممی‌شینم خاطره‌هاتو می‌شمرمنمی‌تونم بگم از دستِ خداولی از زمونه خیلی دلخورماین مهم نیست که کجای عالمیهر ج
دانلود

خواننده : مهدی دلیلیان
آهنگ و تنظیم : علیرضا افکاری

دیگه عادت شده با اشکِ چشام

خاکِ این پس‌کوچه‌ها رو گِل کنم

وقتی که خیلی دلم هواتو کرد

با یه عکسِ کهنه درد و دل کنم

با همین پرسه تو هر تنگِ غروب

جای خالیتو دارم پُر می‌کنم

وقتی گریه‌م می‌گیره دستِ تو رو

روی گونه‌هام تصور می‌کنم

تو کجایی که غمِ خاطره‌هات قلبمو ویرون می‌کنه

بدونِ چشمِ تو دنیا خونه رو مثل یه زندون می‌کنه


نمی‌خوام چهره‌تو از یاد ببرم

می‌شینم خاطره‌هاتو می‌شمرم

نمی‌تونم بگم از دستِ خدا

ولی از زمونه خیلی دلخورم

این مهم نیست که کجای عالمی

هر جا باشی همه هست و نیستمی

خوش به حالم که هنوز عاشقتم

خوش به حالم که هنوز عاشقمی
]]>
ترانه ای از بابک بابایی به نام "یه سایه" 2016-06-21T22:20:14+01:00 2016-06-21T22:20:14+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3631 admin دانلودخواننده : مهرداد احمدزادهیه سایه دنبالمه هنوزدلم می‌تپه بَراششناورم رو اقیانوستو گوشم می‌پیچه صداشکنارم حسش می‌کنم وبه یادش نفس می‌کشمتو اعماقِ تنهایی‌اماز عشقش دست نمی‌کشماونه که تنهام می‌ذاره با رویاشاونه که روحم رو می‌بره همراشاونه که عمرِ منه توی دستاشاونه که چشماشو بسته رو حسشاونه که حک شده رو دلِ من اسمشاونه که زنده‌م همیشه به عشقشاز وقتی رفت زندگی خیلی سخت می‌گذرهخیلی وقته تنها شدماز وقتی رفت حرفاشو فهمیدماز همه ترسیدم حتی خودمتا گفتم دلگیرم،نوشت دارم می‌رممی‌دونست می‌میرم بدونِ ا
دانلود

خواننده : مهرداد احمدزاده

یه سایه دنبالمه هنوز

دلم می‌تپه بَراش

شناورم رو اقیانوس

تو گوشم می‌پیچه صداش

کنارم حسش می‌کنم و

به یادش نفس می‌کشم

تو اعماقِ تنهایی‌ام

از عشقش دست نمی‌کشم

اونه که تنهام می‌ذاره با رویاش

اونه که روحم رو می‌بره همراش

اونه که عمرِ منه توی دستاش

اونه که چشماشو بسته رو حسش

اونه که حک شده رو دلِ من اسمش

اونه که زنده‌م همیشه به عشقش

از وقتی رفت زندگی خیلی سخت می‌گذره

خیلی وقته تنها شدم

از وقتی رفت حرفاشو فهمیدم

از همه ترسیدم حتی خودم

تا گفتم دلگیرم،نوشت دارم می‌رم

می‌دونست می‌میرم بدونِ اون

کسی که می‌دونه عشقش نمی‌مونه

چه جوری می‌تونه بگه بمون
]]>
ترانه ای از نسیم کیانی به نام "خودت شاهدی" 2016-06-21T22:13:51+01:00 2016-06-21T22:13:51+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3630 admin دانلودخواننده : توحیدموسیقی : رامین عبداللهییه حرفی بزن،این سکوتت عذابهتحمل ندارم که دلگیر باشیهمش فکرِ اینم چه جوری بخندمنمی‌خوام از این زندگی سیر باشیدروغم بگی من بهِت شک ندارمبازم اعتمادم بهِت کم نمی‌شههمون شب که گفتی برو،رفتم اماخودت دیدی اون شب که بازم نمی‌شهخودت شاهدی راه‌ها بسته شدکه بیراهه‌ها به سمتت رسیدجلو رفتم اما نشد دور شمیه چیزی منو هی عقب می‌کشیداَزم دور باشی تحمل ندارمبَرام زندگی سخته و بی‌قرارمیه کاری بکن تا کنارم بمونیبه این فاصله حسِ خوبی ندارمواسم بدترین لحظه‌ی زندگی بودهمون
دانلود

خواننده : توحید
موسیقی : رامین عبداللهی


یه حرفی بزن،این سکوتت عذابه

تحمل ندارم که دلگیر باشی

همش فکرِ اینم چه جوری بخندم

نمی‌خوام از این زندگی سیر باشی

دروغم بگی من بهِت شک ندارم

بازم اعتمادم بهِت کم نمی‌شه

همون شب که گفتی برو،رفتم اما

خودت دیدی اون شب که بازم نمی‌شه

خودت شاهدی راه‌ها بسته شد

که بیراهه‌ها به سمتت رسید

جلو رفتم اما نشد دور شم

یه چیزی منو هی عقب می‌کشید

اَزم دور باشی تحمل ندارم

بَرام زندگی سخته و بی‌قرارم

یه کاری بکن تا کنارم بمونی

به این فاصله حسِ خوبی ندارم

واسم بدترین لحظه‌ی زندگی بود

همون لحظه‌ای که اَزت می‌بریدم

تو عاشق نبودی که دلواپسم شی

تو شاید نفهمی که من چی کشیدم
]]>
شعری زیبا از علی اکبر یاغی‌تبار به نام "گور دسته جمعی" 2016-06-21T08:22:18+01:00 2016-06-21T08:22:18+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3629 admin دانلوددکلمه : علی اکبر یاغی‌تباراز هر طرف محاصره در هیچمدنیا حریف زجر روانم نیستمن گورِ دسته‌جمعیِ انسانمگویا کسی مقیم جهانم نیستمی‌مانم و دریغ که می‌دانمدر باغ‌های یائسه گل کردمدارد مرا به گریه می‌اندازدخاکی که خانه‌ی پدرانم نیستاز باغ‌های یائسه در بردمبا بادهای هرزه روانم راجز رنجِ پیر و داغِ جوان دیدنچیزی به چنته‌ی چمدانم نیستسرحلقه‌ی مَلاحده‌ی دورانسرکرده‌ی زَنادقه‌ی دَهرماز شش جهت مُسخّرِ شیطانمیک آیه در تمامتِ جانم نیستبیدارخوابِ قبرِ پریشانی‌ستروحِ دریده‌ای که به من دادندحالا که جز
دانلود

دکلمه : علی اکبر یاغی‌تبار

از هر طرف محاصره در هیچم

دنیا حریف زجر روانم نیست

من گورِ دسته‌جمعیِ انسانم

گویا کسی مقیم جهانم نیست

می‌مانم و دریغ که می‌دانم

در باغ‌های یائسه گل کردم

دارد مرا به گریه می‌اندازد

خاکی که خانه‌ی پدرانم نیست

از باغ‌های یائسه در بردم

با بادهای هرزه روانم را

جز رنجِ پیر و داغِ جوان دیدن

چیزی به چنته‌ی چمدانم نیست

سرحلقه‌ی مَلاحده‌ی دوران

سرکرده‌ی زَنادقه‌ی دَهرم

از شش جهت مُسخّرِ شیطانم

یک آیه در تمامتِ جانم نیست

بیدارخوابِ قبرِ پریشانی‌ست

روحِ دریده‌ای که به من دادند

حالا که جز مجادله‌ی باطل

نقشی بر آستانه‌ی جانم نیست

از عقل و عشق فاصله می‌گیرم

در ابر چشم‌های تو می‌میرم

در من ببار یاورِ ناهمخون

تنها خودت مقیمِ جهانم باش!
]]>
ترانه ای از محسن امیری مقدم به نام "بر باد رفته" 2016-06-16T10:02:18+01:00 2016-06-16T10:02:18+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3627 admin دانلودخواننده : روزبه نعمت‌اللهیپیانو : پیام قربانیدَرو می‌بندی و از خونه می‌ریتمومِ خونه هر چی هست می‌رهیه جای کار دنیا اشتباههیکی می‌ره،یکی از دست می‌رهدَرو وا می‌کنم می‌شینم آرومتمومِ سهمم از تو گرد و خاکهکجاست اون حسِ امنیت خدایاچقدر این خونه بی‌تو ترسناکهیه عمری رو به چشمات ایستادمفقط دل باختم،چیزی نبردمهمش حس می‌کنم اینجا نشستیهمش حس می‌کنم رودست خوردمتو دنیایی که امنیت ندارمجلوم دیوار،پشتم پرتگاههدَرو می‌بندی و از خونه می‌رییه جای کار دنیا اشتباهه
دانلود

خواننده : روزبه نعمت‌اللهی
پیانو : پیام قربانی


دَرو می‌بندی و از خونه می‌ری

تمومِ خونه هر چی هست می‌ره

یه جای کار دنیا اشتباهه

یکی می‌ره،یکی از دست می‌ره

دَرو وا می‌کنم می‌شینم آروم

تمومِ سهمم از تو گرد و خاکه

کجاست اون حسِ امنیت خدایا

چقدر این خونه بی‌تو ترسناکه

یه عمری رو به چشمات ایستادم

فقط دل باختم،چیزی نبردم

همش حس می‌کنم اینجا نشستی

همش حس می‌کنم رودست خوردم

تو دنیایی که امنیت ندارم

جلوم دیوار،پشتم پرتگاهه

دَرو می‌بندی و از خونه می‌ری

یه جای کار دنیا اشتباهه
]]>
ترانه ای از روزبه بمانی به نام "نگو نگفتی" 2016-06-14T17:55:58+01:00 2016-06-14T17:55:58+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3625 admin دانلودخواننده : مهدی یراحیملودی : احسان نی‌زنتنظیم : سعید زمانیمن گفته بودم اَزم جدا شی دیوونه می‌شمنگو نگفتی...گفتم تو غربت با درد و حسرت همخونه می‌شمنگو نگفتی...بغضت دلیلِ دیوونگیمهگفتم نباشی این زندگیمه،نگو نگفتیگفتی بسازم با روزگارمگفتم محاله طاقت بیارم،نگو نگفتیدیگه با گریه هم خالی نمی‌شمنگاه کن با غرورِ من چه کردییه کاری با دلم کردی که حتیبه حالِ من خودت هم گریه کردی
دانلود

خواننده : مهدی یراحی
ملودی : احسان نی‌زن
تنظیم : سعید زمانی

من گفته بودم اَزم جدا شی دیوونه می‌شم

نگو نگفتی...

گفتم تو غربت با درد و حسرت همخونه می‌شم

نگو نگفتی...

بغضت دلیلِ دیوونگیمه

گفتم نباشی این زندگیمه،نگو نگفتی

گفتی بسازم با روزگارم

گفتم محاله طاقت بیارم،نگو نگفتی

دیگه با گریه هم خالی نمی‌شم

نگاه کن با غرورِ من چه کردی

یه کاری با دلم کردی که حتی

به حالِ من خودت هم گریه کردی
]]>
ترانه ای از مریم شجاعی به نام "توریست" 2016-06-13T01:18:14+01:00 2016-06-13T01:18:14+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3623 admin دانلودخواننده : رضا یزدانیتنظیم : بهروز پایگان(از قطعات آلبوم "دوئل در آینه")کلکسیونِ نقاشی‌های آرمیتاژیه تالار و یه گردان آدمِ نقشه به دستنگاها همه سمت صورتت می‌چرخهبا این طرحِ جدیدی که رو لبخندت هستشلوغی و ازدحامِ سالنِ اصلیِ لوورهمه حلقه زدن دورِ یه تندیسِ طلاتا رد می‌شی یه پاریسو به هم می‌ریزیبازم محوِ تماشات شدن گردش‌گراچه فرقی می‌کنه شمال،جنوب،کدوم سمتدرست کجای نقشه‌ی جهان ایستادیتو که توریست‌ها رو به خودت جذب می‌کنیبه تاریخِ کدوم شهر اتفاق افتادیتا قبل از اکتشافت این جهان دیدن داشتهنو
دانلود

خواننده : رضا یزدانی
تنظیم : بهروز پایگان


(از قطعات آلبوم "دوئل در آینه")

کلکسیونِ نقاشی‌های آرمیتاژ

یه تالار و یه گردان آدمِ نقشه به دست

نگاها همه سمت صورتت می‌چرخه

با این طرحِ جدیدی که رو لبخندت هست

شلوغی و ازدحامِ سالنِ اصلیِ لوور

همه حلقه زدن دورِ یه تندیسِ طلا

تا رد می‌شی یه پاریسو به هم می‌ریزی

بازم محوِ تماشات شدن گردش‌گرا

چه فرقی می‌کنه شمال،جنوب،کدوم سمت

درست کجای نقشه‌ی جهان ایستادی

تو که توریست‌ها رو به خودت جذب می‌کنی

به تاریخِ کدوم شهر اتفاق افتادی

تا قبل از اکتشافت این جهان دیدن داشت

هنوزم تصویری از تو رو اطلس نیست

نه تو پیش‌بینیِ قومی نه هیچ اخباری

از گذشته‌ی چشمات در دسترس نیست

صفِ ستاره‌های موزه‌ی مادام توسو

همه مشغولِ عکس گرفتن و تفریحن

تو وارد می‌شی و ژستا به هم می‌ریزه

رو تو زوم می‌کنن دوربینای لندن

روی این خطِ مارپیچ رژه می‌رن آدما

مه‌آلوده هوا،فضا رومانتیک شده

تا رد می‌شی توریستا همه جذبت می‌شن

روی دیوارِ چین بازم ترافیک شده
]]>
ترانه ای از غزل مهدوی به نام "طعم شیرین خیال" 2016-06-13T01:09:41+01:00 2016-06-13T01:09:41+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3622 admin دانلودخواننده : امین هدایتی (گروه دال)(از قطعات آلبوم "گذر اردیبهشت" و تیتراژ فیلم سینمایی "طعم شیرین خیال")می‌خندی تا دنیا رنگی تازه شودبا لبخندت شادی بی‌اندازه شودمی‌خندی تا خوش بنشینی در باور منمی‌خندد همراه تو اشکِ آخرِ منبنشین لحظه‌ای رو در روی منچایم را با عطرت هم بزنبنشین تا شود نقشِ فالِ مانقشِ هم‌فردا شدنمی‌خوابم تا رویای لبخندِ تو رارویای شیرینِ چای و قندِ تو رامی‌خوابم،تو مثل هر شب در خوابِ منیمی‌خوابانم این چشمانِ پابندِ تو را
دانلود

خواننده : امین هدایتی (گروه دال)

(از قطعات آلبوم "گذر اردیبهشت" و تیتراژ فیلم سینمایی "طعم شیرین خیال")


می‌خندی تا دنیا رنگی تازه شود

با لبخندت شادی بی‌اندازه شود

می‌خندی تا خوش بنشینی در باور من

می‌خندد همراه تو اشکِ آخرِ من

بنشین لحظه‌ای رو در روی من

چایم را با عطرت هم بزن

بنشین تا شود نقشِ فالِ ما

نقشِ هم‌فردا شدن

می‌خوابم تا رویای لبخندِ تو را

رویای شیرینِ چای و قندِ تو را

می‌خوابم،تو مثل هر شب در خوابِ منی

می‌خوابانم این چشمانِ پابندِ تو را
]]>
ترانه ای از ایرج جنتی عطایی به نام "حس می‌کنم" 2016-06-13T01:00:35+01:00 2016-06-13T01:00:35+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3621 admin دانلودخواننده : توکاموسیقی : مرحوم بابک بیاتدکلمه : مرحوم بابک بیاتحس‌ می‌کنی حس می‌کنم پلی شکسته بین مانمی‌رسم به تو ببین کسی نشسته بین ماحس می‌کنم غریبه‌ای با من و اضطرابِ منحس می‌کنم خسته‌ای از تداومِ عذابِ منحس می‌کنم شرمنده‌ای از خالیِ نگاهِ منحس می‌کنم می‌سوزی از غم‌شعله‌های آهِ منگل می‌کند غریبگی تا تو نگاه می‌کنیبا من به سر نمی‌بری،لحظه تباه می‌کنییخ می‌کند صدای تو از من که نام می‌بریتو به که فکر می‌کنی،بگو به من یا دیگری؟
دانلود

خواننده : توکا
موسیقی : مرحوم بابک بیات
دکلمه : مرحوم بابک بیات


حس‌ می‌کنی حس می‌کنم پلی شکسته بین ما

نمی‌رسم به تو ببین کسی نشسته بین ما

حس می‌کنم غریبه‌ای با من و اضطرابِ من

حس می‌کنم خسته‌ای از تداومِ عذابِ من

حس می‌کنم شرمنده‌ای از خالیِ نگاهِ من

حس می‌کنم می‌سوزی از غم‌شعله‌های آهِ من

گل می‌کند غریبگی تا تو نگاه می‌کنی

با من به سر نمی‌بری،لحظه تباه می‌کنی

یخ می‌کند صدای تو از من که نام می‌بری

تو به که فکر می‌کنی،بگو به من یا دیگری؟
]]>
ترانه ای از میثم یوسفی به نام "آبروداری کن" 2016-06-12T23:11:27+01:00 2016-06-12T23:11:27+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3620 admin دانلودخواننده : کامران تفتیتنظیم : بهنام جلیلیان(از قطعات آلبوم "عکس زمستونی تهران")کوچ از کوچه به شهر،شهرِ خالی از تووحشتی با من هست با خیالی از توبا خیالی سمّی توی لیوانِ عسلختجرت را تن کن،باز من را ببغلباز من را بفریب،گندمی کن مو راهفت راهِ تردید،هشت کن ابرو راآبروداری کن،خون بباران در مناِی سرابِ سرخِ یک بیابان در مناِی جنونِ جنّی جنت‌آبادی کنمن فرحزادِ تواَم،مست بنیادی کنکوچه‌ای بن‌بست از شرمِ تهرانِ تواَمریه‌ها را وا کن،دودِ قلیانِ تواَممن نگهبانِ تواَم،ترسِ چشمانِ تواَمبغضِ مهمانِ تواَم
دانلود

خواننده : کامران تفتی
تنظیم : بهنام جلیلیان


(از قطعات آلبوم "عکس زمستونی تهران")

کوچ از کوچه به شهر،شهرِ خالی از تو

وحشتی با من هست با خیالی از تو

با خیالی سمّی توی لیوانِ عسل

ختجرت را تن کن،باز من را ببغل

باز من را بفریب،گندمی کن مو را

هفت راهِ تردید،هشت کن ابرو را

آبروداری کن،خون بباران در من

اِی سرابِ سرخِ یک بیابان در من


اِی جنونِ جنّی جنت‌آبادی کن

من فرحزادِ تواَم،مست بنیادی کن

کوچه‌ای بن‌بست از شرمِ تهرانِ تواَم

ریه‌ها را وا کن،دودِ قلیانِ تواَم

من نگهبانِ تواَم،ترسِ چشمانِ تواَم

بغضِ مهمانِ تواَم،آبروداری کن
]]>
ترانه ای از حسین صفا به نام "آخرین اتوبوس" 2016-06-11T22:12:44+01:00 2016-06-11T22:12:44+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3619 admin دانلودخواننده : محسن چاوشیتنظیم : فرشاد حسامی(از قطعات آلبوم "امیر بی‌گزند")اوج گرفتی و من قفس شدم از توحضرتِ آزادی وبالِ بالم شدیه روز دیدمت و تازه شدم از نویه روز از تو گذشت هزار سالم شدسکوتِ تو مثل یه رازِ سر بستهبین تولد و مرگ شناورم می‌کردنفس کشیدن تو قوطیِ در بستهاز اینکه پروانه‌م مکدرم می‌کرددست که می‌بردی به کوله‌بارِ سفردخیل می‌بستم به دستگیره‌ی دردخیل می‌بستم به جاده‌های عبوسدخیل می‌بستم به آخرین اتوبوساونقدَا هم می‌گن دلت بزرگ نبوددلت یه زندونه،یه چار دیواریتصورم از تو دودِ هوا شد ر
دانلود

خواننده : محسن چاوشی
تنظیم : فرشاد حسامی


(از قطعات آلبوم "امیر بی‌گزند")

اوج گرفتی و من قفس شدم از تو

حضرتِ آزادی وبالِ بالم شد

یه روز دیدمت و تازه شدم از نو

یه روز از تو گذشت هزار سالم شد

سکوتِ تو مثل یه رازِ سر بسته

بین تولد و مرگ شناورم می‌کرد

نفس کشیدن تو قوطیِ در بسته

از اینکه پروانه‌م مکدرم می‌کرد

دست که می‌بردی به کوله‌بارِ سفر

دخیل می‌بستم به دستگیره‌ی در

دخیل می‌بستم به جاده‌های عبوس

دخیل می‌بستم به آخرین اتوبوس

اونقدَا هم می‌گن دلت بزرگ نبود

دلت یه زندونه،یه چار دیواری

تصورم از تو دودِ هوا شد رفت

تا هی سقوط کنم به زیر سیگاری

صعود می‌کردم به قله‌ی چشمات

سقوط می‌کردم،مهم نبود بَرات

دلم می‌خواست که تو رو حبس کنم تو صدام

هیشکی به غیر از تو مهم نبود بَرام

چشم که می‌نداختی به آینه و چمدون

پناه می‌بردم به کوچه و بارون

چشم که می‌بستی رو بی‌پناهیِ من

پناه می‌بردم به ناامید شدن
]]>
ترانه ای از حسین صفا به نام "شرمساری" 2016-06-11T22:04:08+01:00 2016-06-11T22:04:08+01:00 tag:http://ali-sokoot.mihanblog.com/post/3618 admin دانلودخواننده : محسن چاوشیتنظیم : بابک نقوی(از قطعات آلبوم "امیر بی‌گزند")هی شرمساری،شرمساری،شرمساریجز شرمساری از خودت چیزی نداریهی ناامیدی،ناامیدی،ناامیدیاز هیچکس حتی خودت خیری ندیدیهی تنگدستی،تنگدستی،تنگدستیچشماتو رو هر چی دلت می‌خواست بستیهی آستین بردی به چشمای نجیبتدستات خجالت می‌کشیدن توی جیبتچون زیرِ بارِ دوستی جون کنده بودیاز مهره‌های گردنت شرمنده بودیهر چی بهِت تقدیم شد دوز و کلک بودقلبت شکست از بس که دستت بی‌نمک بودهی صبر کردی،صبر،اما بی‌علاجهاز صبر کردن روحت اِنقدر هاج و واجهبارون حر
دانلود

خواننده : محسن چاوشی
تنظیم : بابک نقوی


(از قطعات آلبوم "امیر بی‌گزند")

هی شرمساری،شرمساری،شرمساری

جز شرمساری از خودت چیزی نداری

هی ناامیدی،ناامیدی،ناامیدی

از هیچکس حتی خودت خیری ندیدی

هی تنگدستی،تنگدستی،تنگدستی

چشماتو رو هر چی دلت می‌خواست بستی

هی آستین بردی به چشمای نجیبت

دستات خجالت می‌کشیدن توی جیبت

چون زیرِ بارِ دوستی جون کنده بودی

از مهره‌های گردنت شرمنده بودی

هر چی بهِت تقدیم شد دوز و کلک بود

قلبت شکست از بس که دستت بی‌نمک بود

هی صبر کردی،صبر،اما بی‌علاجه

از صبر کردن روحت اِنقدر هاج و واجه

بارون حریفِ شُرشُرِ چشمِ تَرت نیست

سقفی که باید باشه بالای سرت نیست

با این و اون نجنگ،فرار کن فرار

از مردمِ دو رنگ،فرار کن فرار


هی لقمه توی خون زدی تا زنده موندی

عمری دَم از بارون زدی تا زنده موندی

هی سیبِ نارس چیدی از باغِ بهشتت

دیدی که راضی نیستی از سرنوشتت
]]>